Sākums
Par mums Izdevniecības Atbalstītaji Pasākumi Grāmatu datu bāze

Piešķirts atbalsts Latvijas kultūru reprezentējošiem izdevumiem angļu valodā.
Konkursa trešās kārta rezultāti

Noslēgusies konkursa ”Atbalsts izdevējiem Latvijas kultūrvēsturi popularizējošu izdevumu tapšanai angļu valodā” trešā kārta, sniedzot atbalstu divu izdevumu sagatavošanai un izdošanai angļu valodā. Konkursa norisi nodrošina Latvijas Grāmatizdevēju asociācija arLatvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Noslēgusies konkursa ”Atbalsts izdevējiem Latvijas kultūrvēsturi popularizējošu izdevumu tapšanai angļu valodā” trešā kārta, sniedzot atbalstu divu izdevumu sagatavošanai un izdošanai angļu valodā. Konkursa norisi nodrošina Latvijas Grāmatizdevēju asociācija arLatvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Konkursa trešajā kārtā piedalījās trīs apgādi ar četriem projektu pieteikumiem. Ekspertu padome – LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Dr. sc. soc. Dagmāra Beitnere-Le-Galla, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesors, grāmatniecības vēsturnieks Dr. philol. Viesturs Zanders, Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” vadītāja Silvija Kārkliņa, – komisijas priekšsēdētājas literatūrkritiķes un tulkotājas Ievas Kolmanes vadībā izvērtēja pieteikumus atbilstoši nolikumā minētajiem kritērijiem, ņemot vērā oriģināldarba saturisko kvalitāti, grāmatas mākslinieciskā dizaina risinājuma kvalitāti, oriģinālā darba nozīmību Latvijas kultūras vērtību un Latvijas tēla popularizēšanā ārvalstīs, konkrētās grāmatas potenciālu ārvalstu tirgos un izdevuma tulkojuma kvalitāti.

Konkursa trešajā kārtā tika atbalstītsizdevums bērnu auditorijai “Awesome Beetle’s Colors” (autore un ilustrētāja Indra Sproģe), kas nāks klajā apgādā „Zvaigzne ABC”, un Valda Muktupāvela pētījums par latviešu tautas mūzikas instrumentiem “Folk Musical Instruments in Latvia”, kuru izdos LU Akadēmiskais apgāds.

epriekšējās konkursa kārtās, kas norisinājās 2016.gadā un 2017. gada ziemā, tika atbalstīta sešu darbu izdošana angļu valodā: 1. kārtā – vēsturnieces Vitas Zelčas sastādītais izdevums– liecības par 2. Pasaules karu Latvijas karavīru stāstos “Both Sides. Diaries of Latvian Soldiers. Stories of WW II”, dramaturga un režisora Laura Gundara izdevums par dramaturģijas tapšanas specifiku – “Dramatica or Rational Poetics”, Latvijas vizuālo mākslu reprezentējošs izdevums “Classical Modernism. Early 20th Century Latvian Painting”, kuras autore ir mākslas zinātniece Dace Lamberga, un rakstnieka Jāņa Baltvilka pasaku grāmata ar mākslinieka Edgara Folka ilustrācijām “Brother Oak, Sister Linden”. 2. kārtā atbalstu guva latviešu tautas brīnumpasaku izdevums “A Dozen Tales ofLatvianWonders” ar folkloras pētnieka Gunta Pakalna komentāriem un priekšvārdu un mākslinieces Gitas Treices ilustrācijām, un arhitekta Jāņa Krastiņa pētījums par jūgendstilu Latvijas arhitektūrā “Art Nouveau Architecture in Latvia”.

Konkursā atbalstītie darbi, izņemot “Dramatica or Rational Poetics”, kurš jau izdots angliski, ir tapšanas stadijā Latvijas izdevniecībās un tiks izdoti laikā līdz 2018. gada sākumam.

Konkursā atbalstītie un izdotie darbi tiks prezentēti Lielbritānijā 2018.gadā, kad Baltijas valstis svinēs valstu simtgades unLatvija līdztekus Igaunijai un Lietuvai būs Londonas grāmatu tirgusgoda viesu valstu statusā. Lielbritānijā plānotā pasākumu programma, tulkoto grāmatu un lasījumu prezentācijas, poligrāfijas un grāmatu dizaina sasniegumi dos iespēju angliski lasošo un runājošo pasauli plašāk iepazīstināt ar Baltijas valstu kultūru.

Informāciju sagatavoja Beata Paškevica,
Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas projekta vadītāja,
e-pasts: beatep@latnet.lv

Par konkursa “ATBALSTS IZDEVĒJIEM LATVIJAS KULTŪRVĒSTURI POPULARIZĒJOŠU IZDEVUMU IZDOŠANAI ANGĻU VALODĀ” trešo kārtu

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, izsludina konkursa“ATBALSTS IZDEVĒJIEM LATVIJAS KULTŪRVĒSTURI POPULARIZĒJOŠU IZDEVUMU IZDOŠANAI ANGĻU VALODĀ” trešo kārtu. Konkursā uzvarējušie darbi tiks iekļauti Latvijas ekspozīcijā, kad 2018. gada pavasarī Latvija, Lietuva un Igaunija būs Londonas grāmatu gadatirgus īpašie viesi.

Divgadīgās programmas “Atbalsts izdevējiem Latvijas kultūrvēsturi popularizējošu izdevumu izdošanai angļu valodā” mērķis ir tulkot un izdot angļu valodā Latvijas kultūru, tās sasniegumus un vērtības popularizējošus izdevumus, lai veicinātu Latvijas kultūras un identitātes veidošanās procesu atpazīstamību pasaulē. Konkursā var piedalīties Latvijas un ārvalstu izdevēji, kā arī Latvijas un ārvalstu izdevēju sadarbības iniciatīvas,kuras izpilda konkursa nolikuma prasības. Iesniegtos izdevumu projektus vērtēs ekspertu padome piecu cilvēku sastāvā. Par konkursa rezultātiem un izdotajiem darbiem tiks informēta sabiedrība un mediji.

Konkursa trešajai kārtai aicinām pieteikt saturiski, mākslinieciski un poligrāfiski augstvērtīgus grāmatu projektus, kuri jau var būt izdoti latviešu valodā pēdējos gados, vai arī vēl latviešu valodā (vai angļu valodā) nepublicētas grāmatas par Latvijas kultūrvērtībām, jo īpaši par Latvijas arhitektūru, muzikālo kultūru, kino un teātra mākslu pasaules kontekstā. Konkurss paredzēts populārzinātnisku izdevumu publikācijai angļu valodā lasošai publikai pasaulē.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš, saskaņā ar konkursa nolikuma 1.11. punktu tiek pagarināts un ir noteikts līdz 2017. gada . 3. maijam, ieskaitot.

Iepazīties ar konkursa nolikumu un jau atbalstītajiem darbiem var Latvijas Grāmatizdevēju mājaslapā www.gramatizdeveji.lv

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt projekta vadītājai Dr. phil. BeataiPaškevicai uz epasta adresi beatep@latnet.lv
Ļoti priecāsimies par Jūsu pieteikumiem. Veiksmīgu sadarbību vēlot,

Beata Paškevica
Projekta vadītāja
epasts: beatep@latnet.lv

Piešķirts atbalsts Latvijas kultūru reprezentējošiem izdevumiem angļu valodā

Noslēgusies konkursa ”Atbalsts izdevējiem Latvijas kultūrvēsturi popularizējošu izdevumu tapšanai angļu valodā” otrā kārta, sniedzot atbalstu divu izdevumu sagatavošanai un izdošanai angļu valodā. Konkursa norisi nodrošina Latvijas Grāmatizdevēju asociācija ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Konkursa otrajā kārtā piedalījās četri apgādi ar pieciem projektu pieteikumiem. Ekspertu padome – LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Dr. sc. Soc. Dagmāra Beitnere-Le Galla, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvis, grāmatniecības vēsturnieks Viesturs Zanders, Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” vadītāja Silvija Kārkliņa – komisijas priekšsēdētājas literatūrkritiķes, kultūrfilozofes un tulkotājas Ievas Kolmanes vadībā izvērtēja pieteikumus atbilstoši nolikumā minētajiem kritērijiem, ņemot vērā oriģināldarba saturisko kvalitāti, grāmatas mākslinieciskā dizaina risinājuma kvalitāti, oriģinālā darba nozīmību Latvijas kultūras vērtību un Latvijas tēla popularizēšanā ārvalstīs, konkrētās grāmatas potenciālu ārvalstu tirgos, kā arī izdevuma tulkojuma kvalitāti.

Konkursa otrajā kārtā tika atbalstīts latviešu tautas brīnumpasaku izdevums “A Dozen Tales of Latvian Wonders” ar folkloras pētnieka Gunta Pakalna komentāriem un priekšvārdu un mākslinieces Gitas Treices ilustrācijām, kas nāks klajā apgādā „Jānis Roze” un arhitekta Jāņa Krastiņa pētījums par jūgendstilu Latvijas arhitektūrā “Art Nouveau Architecture in Latvia”, kuru izdos apgāds „Madris”.

Iepriekšējā konkursa kārtā, kas norisinājās 2016.gadā, tika atbalstīti četru darbu izdošana angļu valodā – vēsturnieces Vitas Zelčas sastādītais izdevums – liecības par 2. Pasaules karu Latvijas karavīru stāstos “Both Sides. Diaries of Latvian Soldiers. Stories of WWII”, dramaturga un režisora Laura Gundara izdevums par dramaturģijas tapšanas specifiku - “Dramatica or Rational Poetics”, Latvijas vizuālo mākslu reprezentējošs izdevums “Classical Modernism. Early 20th Century Latvian Painting”, kuras autore ir mākslas zinātniece Dace Lamberga, kā arī rakstnieka Jāņa Baltvilka pasaku grāmata ar mākslinieka Edgara Folka ilustrācijām “Brother Oak, Sister Linder”. Konkursā atbalstītie darbi ir tapšanas stadijā Latvijas izdevniecībās un tiks izdoti laikā līdz 2018.gada sākumam.

Konkursa trešā kārta tiks izsludināta februārī ar pieteikumu iesniegšanu līdz š.g. 3. maijam.

Konkursā atbalstītie un izdotie darbi tiks prezentēti Lielbritānijā 2018. gadā, kad Baltijas valstis svinēs valstu simtgades un Latvija līdztekus Igaunijai un Lietuvai būs Londonas grāmatu tirgus goda viesu valstu statusā. Lielbritānijā plānotā pasākumu programma, tulkoto grāmatu un lasījumu prezentācijas, kā arī poligrāfijas un grāmatu dizaina sasniegumi dos iespēju angliski lasošo un runājošo pasauli plašāk iepazīstināt ar Baltijas valstu kultūru.Divas puses

Dramatika

Jugenstils

XJR

Klasiskais modernisms

Informāciju sagatavoja:
Beata Paškevica,
Latvijas grāmatizdevēju asociācijas
projekta vadītāja
e-pasts: beatep@latnet.lv