Latvijas Grāmatizdevēju asociācijā apvienojušies grāmatu izdevēji un grāmatniecības nozares profesionāļi,  lai kopā sasniegtu mērķus, ko individuāli īstenot ir grūti vai pat neiespējami.

Asociācijā var piedalīties pilntiesīga biedra vai atbalstītāja statusā. Lai pievienotos, iepazīstieties ar asociācijas statūtiem, aizpildiet iesniegumu un pievienojiet tam pēdējos trīs gados izdoto grāmatu sarakstu. Ja nepieciešama plašāka informācija, sazinies ar mums.

 • Līdzdalība nozarei nozīmīgu lēmumu pieņemšanā un iniciatīvu virzīšanā valsts institūcijās
 • Informācija par aktualitātēm nozarē un likumdošanas izmaiņām no pirmavotiem sniedz iespēju operatīvi reaģēt
 • Dalība asociācijas un partneru tirdzniecības veicināšanas un izglītojošos pasākumos ar atlaidi vai bez maksas
 • Iespēja dalīties viedokļos un pieredzē ar nozares ekspertiem Latvijā un Eiropā
 • Iespēja gūt vērtīgus kontaktus konkurētspējas paaugstināšanai
 • Dalība profesionālajās nozares izstādēs Eiropā, izmantojot asociācijas un partneru resursus
 • Publicitāte plašsaziņas līdzekļos un asociācijas komunikācijas kanālos
 • Dalība asociācijas darbā un lēmumu pieņemšanā, saskaņā ar statūtiem

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas Statūti reģistrēti Sabiedrisko organizāciju reģistrā ­1993. gada 2. aprīlī un Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2004. gada 15. septembrī.

 

Biedrības ”Latvijas Grāmatizdevēju asociācija” 

STATŪTI 

20.03.2019. redakcija

 

Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS GRĀMATIZDEVĒJU ASOCIĀCIJA” (turpmāk – Biedrība).

1.2. Biedrība ir profesionālā radošā organizācija, kuras biedri ir grāmatu izdevēji un citas radošas personas.

2. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1.  Biedrības mērķi ir:

 • Uzturēt spēkā un aizstāvēt biedru tiesības brīvi publicēt un izplatīt iespieddarbus un nodarboties ar radošo darbību, ievērojot LR likumus un starptautiskās autortiesības;
 • veicināt izdevējdarbību Latvijā un līdz ar to kultūru un izglītību, tās pieejamību un prestižu Latvijā:
 • pārstāvēt, aizsargāt un līdzsvarot savu biedru intereses;
 • pārstāvēt biedrus un aizstāvēt to intereses valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās, attiecībās ar citām biedrībām, nodibinājumiem, komersantiem u.c. trešajām personām;
 • piedalīties likumdošanā un normatīvo aktu izstrādāšanā, kas regulē izdevējdarbību un ar to saistītas jomas;
 • veicināt savu biedru darbību profesionālās ētikas ietvaros, t.sk. starptautisko autortiesību jomā;
 • veicināt grāmatu izdevēju, mākslinieku, tulkotāju, literāro un māksliniecisko redaktoru profesionālo izaugsmi, līdz ar to grāmatu māksliniecisko vērtību;
 • veicināt vienādu valsts finanšu politiku pret autoriem, ilustratoriem, tulkotajiem, literārajiem un mākslinieciskajiem redaktoriem, grāmatu iespiedējiem un grāmatu tirgotājiem, kā arī pret citām trešajām personām, ar kurām Biedrības biedri nonāk saskarsmē.

2.1.9. Veicināt grāmatu izdošanas jomas un materiālās kultūras attīstību, kā arī sekmēt sabiedrības kultūras vajadzību apmierināšanu un grāmatu izdošanas  jomā strādājošo personu radošo darbību un  mākslas darbu izplatīšanu.

2.2.     Biedrībai ir šādi uzdevumi:

2.2.1.   Īstenot kultūras projektus grāmatu izdošanas jomā;

2.2.2.   Aizsargāt biedru un grāmatu izdošanas jomas radošo personu profesionālās un sociālās tiesības;

2.2.3.   Uzturēt savu  biedru un radošo personu reģistru, ievērojot personas datu aizsardzības prasības, uzkrāt un glabāt informāciju par viņu radītajiem darbiem, izstādēm un radošo darbību.

2.2.4.  Mērķu sasniegšanai Biedrības valde izstrādā programmas, kuras apstiprina biedru sapulce.

2..3   Biedrībai ir tiesības:

2.3.1. Veidot sociālās nodrošināšanas un pabalstu fondus un izmaksāt saviem biedriem  statūtos noteiktos pabalstus un stipendijas;

2.3.2. Saņemt valsts budžeta līdzekļus tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai;

2.3.3. Atbilstoši statūtiem un uz to pamata pieņemtajai kārtībai pieprasīt un saņemt  no saviem biedriem – radošajām personām – informāciju par to radošajiem darbiem un izpildījumiem.

2.3.4. Saviem biedriem ar radošās personas statusu izsniegt radošās personas apliecinošu izziņu iesniegšanai valsts, pašvaldību un tiesu iestādēm, juridiskajām un fiziskajām personām un izsniegt radošās personas apliecību.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kuru nodarbošanās ir grāmatu izdošana, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei.

Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk nekā 6 mēnešus nav maksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu  laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Jebkura fiziska vai juridiska persona, kuru nodarbošanās ir grāmatu izdošana, var kļūt par Biedrības atbalstītāju, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu Biedrības valdei. Lēmumu par Biedrības atbalstītāja statusa piešķiršanu pieņem valde. Atbalstītājs maksā samazinātu ikgadēju dalības maksu, kuras apmēru nosaka biedru kopsapulce. Biedrības atbalstītājam ir visas Biedrības biedram paredzētās tiesības un priekšrocības, izņemot balsošanas tiesības.

4.8. jebkura fiziska persona, kas atbilst radošās personas statusam, var kļūt par biedrības atbalstītāju. Fiziskas personas, kas darbojas biedrības atbalstītāja statusā, ir atbrīvotas no dalības maksas.

4.9. Biedru sapulce par Biedrības Goda biedriem var ievēlēt personas, kurām ir īpaši  nopelni latviešu grāmatniecībā. Goda biedri ir atbrīvoti no biedru naudas un citām   iemaksām.

5. Biedru tiesības un pienākumi. Radošā persona

 5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības  institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. izmantot Biedrības rīcībā esošo informāciju par izdevējdarbību un ar to saistītām jomām;

5.1.5. izvirzīt jautājumus apspriešanai biedru kopsapulcē un valdē saskaņā ar biedru kopsapulcē apstiprināto kārtību;

5.1.6. piedalīties (ar padomdevēja tiesībām) valdes sēdēs;

5.1.7. piedalīties Biedrības dokumentu projektu izstrādē;

5.1.8. Biedriem (fiziskai personai) likumā noteiktos gadījumos ir tiesības prasīt Biedrībai atzīt viņu par radošo personu.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. glabāt Biedrības un tās biedru profesionālos un komercnoslēpumus.

5.2.5. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā  biedra piekrišana.

5.2.6. Piederība pie Biedrības neuzliek tās biedriem saistības savstarpējos darījumos.

5.2.7.  Biedru pienākumi uzskatāmi par pārkāptiem, ja biedrs nemaksā ikgadējo biedra naudu, veic darbību, kura ir pretrunā ar godīgu konkurenci, publicē vai izplata izdevumus, kas ir pretrunā LR likumiem un kuru publicēšana un izplatīšana ir sodāma saskaņā ar likumu, pārkāpj autortiesību likumu vai ar savu darbību rupji kaitē Biedrības un/vai tās biedru autoritātei un interesēm.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4. Par radošu personu ir atzīstama fiziska persona, kas griezusies Valdē ar iesniegumu par savu atbilstību sekojošām prasībām:

5.4.1. fiziska persona kā autors rada darbus grāmatu izdošanas  nozarē (dizains, vizuālā  māksla un literatūra);

5.4.2. fiziskas personas radītie darbi vismaz triju gadu laikā pirms radošās personas statusa iegūšanas ir publiskoti Autortiesību likuma izpratnē;

5.4.3. fiziska persona ar savu radošo darbību dod ierguldījumu profesionālās mākslas un kultūras attīstībā;

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri un atbalstītāji. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē ar pārstāvju starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru kopsapulcē izdodama rakstveidā.

7.2. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.3. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru,  norādot sasaukšanas iemeslu.

7.4. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas  pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu pa pastu vai ar elektroniskā pasta starpniecību uz biedra norādīto pasta vai elektroniskā pasta adresi atbilstoši Paziņošanas likuma nosacījumiem.

7.5. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

7.6. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.7. Goda biedram nav balstiesību.

7.8. Biedru sapulces kompetencē bez likumā un šajos statūtos noteiktā ir:

7.9.. Biedrības programmas un budžeta apstiprināšana;

7.9.1.Valdes locekļu un revīzijas locekļu skaita noteikšana;

7.9.2.Iestāšanās maksas, biedru naudas un atbalstītāja dalības maksas un citu ikgadējo maksājumu apjoma un kārtības noteikšana;

7.9.3. valdes un revīzijas komisijas ziņojumu apstiprināšana par Biedrības darbību;

7.9.4. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija

 8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no astoņiem valdes locekļiem, ko ievēl uz trim gadiem no biedru un atbalstītāju vidus. Kandidēt uz dalību valdē var tikai tādi biedri vai atbalstītāji, kas biedrībā darbojas ilgāk par 2 gadiem;

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu;

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē;

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl vienu valdes locekli. Pārstāvēt biedrību atsevišķi ir tiesības valdes priekšsēdētājam un izpilddirektoram;

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības vai arī saņem atlīdzību biedru kopsapulces noteiktajā apmērā.

9. Revīzijas komisija

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.

9.2. Biedrības revidenti nevar būt Biedrības valdes locekļi.

9.3. Revīzijas komisija:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. Pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu biedru sapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.

10.2. Fiziskām personām, kam ir biedra statuss, tiek noteikts samazināts biedra naudas apmērs, kuras apmēru nosaka biedru sapulce.

11. Citi noteikumi

 • Biedrības finanšu līdzekļus veido iestāšanās un biedru naudas, atbalstītāju dalības maksa, ziedojumi, dāvinājumi, iemaksas vai novēlējumi, mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu realizācijai, ienākumi no saimnieciskās darbības un citi ar likumu atļauti ienākumi.
 • Biedrības ienākumi tiek izmantoti Biedrības mērķu sasniegšanai.
 • Biedrības valdei ir tiesības pieņemt darbā speciālistus un citus darbiniekus, izmaksājot viņiem atlīdzību atbilstoši attiecīgās personas pienākumu apjomam un biedrības finansiālajām iespējām.
 • Biedrībai ir tiesības izdot un izplatīt periodiskus izdevumus un citus izdevumus.
 • Biedrība izdevējdarbības veicināšanai organizē konkursus un piešķir prēmijas.
 • Biedrība sniedz saviem biedriem profesionālus padomus ar izdevējdarbību saistītos jautājumos.
 • Biedrība organizē seminārus, konferences, izstādes un cita veida pasākumus, kas saistīti ar izdevējdarbību un veicina savu biedru dalību līdzīga rakstura pasākumos Latvijā un ārvalstīs.
 • Biedrība atbalsta savus biedrus starptautiskās sadarbības jomā.
 • Biedrība neierobežo savu biedru tiesības.
 • Biedrības atzīto radošās personas statusu, tiesības un pienākumus nosaka Radošo personu statusa un profesionālo organizāciju likums.

Valdes priekšsēdētāja:

 

 

Renāte Punka                                     ______________________

(paraksts)

 

 **Veicot statūtos grozījumus, statūtus paraksta valdes locekļi atbilstoši statūtos noteiktajam pārstāvības tiesību veidam

Statūti apstiprināti Rīgā

Biedru naudas apmērs tiek noteikts biedru kopsapulcē, reizi gadā, un ir spēkā konkrētā kalendārā gada ietvaros.
Pilntiesīga biedra biedru naudu aprēķina saskaņā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas apkopotajiem datiem: konkrētā izdevēja grāmatu tirāžas, kas veido iespiedlokšņu novilkumu skaitu. Biedru naudas maksājums tiek veikts reizi ceturksnī.

2022. gada biedru naudas apmērs, noteikts 11.05.2022 kopsapulcē.

Iespiedlokšņu novilkumu skaita gradācijas, tūkst. 0 – 100 101 –  300 301 –  600 601 – 1000 1001 – 2000 2000 – 4000 4000 – 10 000
Mēneša maksa 35 EUR 38 EUR 45 EUR 49 EUR 55 EUR 91 EUR 137 EUR

Atbalstītāja statusā esošiem biedriem noteiktā biedru nauda – 95 EUR. Maksājums tiek veikts reizi gadā.

Atbalstītājam ir pilntiesīga biedra tiesības, bet mazāki ieguvumi un nav balsošanas tiesības.

Ābelīte Inga
Aleks Aldis
Ancāne Ilona
Antēna Ilze
Auziņa Inese
Berelis Guntis
Berkmane Ineta
Bībere Ligita - GODA BIEDRS
Blaua Viktorija
Blumberga Gundega
Burkevica Oļesja
Grūbe Daina
Janaite Ieva
Jansone Ieva - GODA BIEDRS
Kalniņa Ieva
Kalniņa Inta
Kalve Māra
Karlsberga Inga
Klišāns Valdis
Kovtuna Ligita
Krasnā Margita
Kreicberga Ingrida
Kušnere Sigita
Lapsa Aija
Lamsters Andris
Lapiņa Jolanta
Lievīte Inga
Lejniece Gunta
Markota Dace
Mikažāne Ināra
Melngalve Alīna
Naumova Skaidrīte
Nigulis Tenis
Orleja Indra
Ozoliņš Māris - GODA BIEDRS
Pence Guna
Plotka Gunta
Pugača Dace - GODA BIEDRS
Punka Renāte
Putre Indra
Priede Dace
Ramane Ilze
Rusmane Elga
Romanoviča Diāna
Saleniece Raita
Sausiņa Ilze
Sēja Gundega
Simsone Bārbala
Skale Iveta
Smaļķe Evija
Smilga Ligita
Taube Marika
Truhins Aigars
Vācere Ilze
Vaska Gundega
Veide Evija
Vēvers Aldis