Latvijas Grāmatizdevēju asociācija noslēgusi līgumu (Nr.13.1.4.0/23/I/007) ar Centrālo Finanšu Līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, kas norisinās  13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” ietvaros.

Projekta finansējums: no  ERAF līdzekļiem ir 79,615% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 9031.19 EUR; no valsts budžeta – 20,385 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2312.40 EUR.

Līgums tiek īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.

Līgums noslēgts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 20.decembra noteikumiem Nr. 808 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Sadarbības iestādes 2023. gada 12. jūnija lēmumu Nr. 39-2-60/3817 par projekta iesnieguma “Atbalsts Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas darbības veicināšanai 2023. gadā” (turpmāk— Projekts) apstiprināšanu ar nosacījumu un 2023. gada 17. jūlija atzinumu Nr. 39-2-60/4550 par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

Projekta nosaukums: Atbalsts Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas darbības istenošanai 2023. gadā

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir mazināt krīzes izraisītās sekas, nodrošinot organizācijās “Latvijas rakstnieku savienība” darbībai nepieciešamas telpas un starptautiskas sadarbības veicināšanas pasākumus organizācijas profesionālās kapacitātes izaugsmei. Tas ļaus attīstīt un pilnveidot sadarbību Baltijas valstu reģionā, nostiprināt pozīcijas Eiropas mērogā un dos brīvības un demokrātijas impulsu grāmatniecības nozares attīstībai Latvija.